Yu, Ze-Zhong, YuXi Agriculture Vocation-Technical College, Yuxi, Yunnan, China., China