HEGAZY, Laila Abdel Moniem, Dept. of Medical Parasitology, Faculty of Medicine, Zagazig University, Zagazig, Egypt, Egypt