Yang, De-Ji, College of Veterinary Medicine, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu, China., China